Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (plik PDF)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne /PTN/, zwane dalej Towarzystwem – jest kontynuatorem tradycji i działalności zorganizowanego od 1845 roku ruchu numizmatycznego, reprezentowanego w przeszłości przez:Towarzystwa Numizmatyczne w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Bydgoszczy, a także Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologi-cznego oraz Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.

 

§ 2

 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym i kulturalnym, zrzeszającym miłośników numizmatyki – profesjonalistów i amatorów, zarejestrowanym na podstawie obowiązu-jącego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 5

 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków zrzeszonych w Oddziałach terenowych, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 6

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działalności.

 

§ 7

 

1. Towarzystwo może powoływać Oddziały terenowe oraz Koła.

2. Oddziały terenowe mogą za zgodą Zarządu Głównego uzyskać osobowość prawną.

 

§ 8

 

1. Towarzystwo posługuje się pieczątką okrągłą i podłużną z napisem – „Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Zarząd Główny” lub „Oddział w …….”, pieczątką podłużną z napisem – „Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Koło w ….., Oddziału w ……”.

2. Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną przy zachowaniu obowiązując-ych w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

 

Celem Towarzystwa jest:

1) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,

2) współdziałanie ze środowiskami i Towarzystwami archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu,

3) pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków Towarzystwa,

4) informowanie wzajemne członków Towarzystwa o podejmowanych pracach i osiągnięciach naukowych,

5) popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,6) współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną.

 

§ 10

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, a w szczególności ze względu na cele działania: resortem Kultury i Sztuki oraz Polską Akademią Nauk,

2) prowadzenie badań numizmatycznych,

3) urządzanie sesji i posiedzeń naukowych, odczytów i zebrań publicznych, organizowanie wystaw i pokazów z zakresu numizmatyki,

4) zapoznawanie społeczeństwa z wynikami badań naukowych w wydawanych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i innych wydawnictwach poświęconych numizmatyce,

5) emitowanie i rozprowadzanie medali historycznych i okolicznościowych,

6) współpracę z gabinetami numizmatycznymi oraz społeczne zaangażowanie związane z rozwojem zbiorów numizmatycznych,

7) przedstawianie zainteresowanym władzom i instytucjom postulatów i opinii w zakresie numizmatyki,

8) współpracę z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz propagowanie zagadnień numizmatyki polskiej poza granicami kraju,

9) propagowanie i egzekwowanie zasad etyki numizmatyka – kolekcjonera świadomego wartości historycznej i ogólnospołecznej zbiorów numizmatycznych,

10) podejmowanie działalności gospodarczej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

11) organizowanie aukcji numizmatycznych i innych form wymiany kolekcjonerskiej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

 

§ 12

 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:

 1. pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej interesujący się numizmatyką, akceptujący cele Towarzystwa, pragnący pogłębiać wiedzę w zakresie numizmatyki poprzez możliwość kontaktu ze środowiskiem numizmatycznym oraz studiowanie literatury fachowej – przyjęty przez Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowanego oraz zaopiniowanej przez Zarząd Koła jeżeli w Oddziale Koło takie istnieje;
 2. pełnoletni obywatel państwa obcego przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego.Cudzoziemcy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego i są członkami Oddziału, którego zasięg terytorialny jest zgodny z jego miejscem zamieszkania.Cudzoziemcy nie mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami zwyczajnymi Towarzystwa bez przynależenia do określonego Oddziału i nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 13

 

1. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla numizmatyki lub dobra Towarzystwa.

2. Wniosek o nadanie godności członka honorowego składa Zarząd Główny zgodnie z regulaminem przez siebie uchwalonym.

 

§ 14

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa lub pragnąca wesprzeć statutowe cele działalności Towarzystwa – opłacająca składkę w wysokości wielokrotności wartości składki członkowskiej na dany rok, która zostanie przyjęta przez Zarząd Oddziału.

2. Członek wspierający działa na forum Oddziału, którego jest członkiem za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym.

3. Całość składki członka wspierającego pozostaje do dyspozycji Oddziału.

 

§ 15

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w odczytach, wystawach, aukcjach i innych imprezach popularnonaukowych organizowanych przez Towarzystwo,
 3. korzystania z posiadanych przez Towarzystwo środków i urządzeń,4) nabywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

 

2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

 1. czynne uczestniczenie w pracach i działalności Towarzystwa,
 2. przestrzeganie statutu Towarzystwa,
 3. wykonywanie uchwał władz Towarzystwa,
 4. regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich w okresie I kwartału danego roku.

 

3. Składka członkowska w 50% przekazywana jest do Zarządu Głównego na cele działalności ogólnostatutowej – 50% pozostaje do dyspozycji Oddziału.

4. Członek honorowy korzysta z wszelkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.

5. Członkom wspierającym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego określone w ust.1 z wyjątkiem pkt.1 oraz obowiązki określone w ust.2 pkt. 2, 3 i 4.

 

§ 16

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału,
 2. skreślenia z ewidencji członków Towarzystwa przez Zarząd Oddziału z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za dany rok,
 3. wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Oddziału wobec naruszenia § 15 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. Od uchwały tej przysługuje członkowi odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty jej otrzymania do Zarządu Głównego,
 4. wykluczenia z Towarzystwa na podstawie postanowienia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub naruszenie etyki numizmatyka. Od tego postanowienia przysługuje członkowi odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania, do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.
 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

Rozdział IV

Władze Naczelne Towarzystwa

§ 17

 

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

 

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu delegatów Towarzystwa.

3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

4. Władze Towarzystwa wymienione w pkt. 2-4 konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wyborów.

 

§ 18

 

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 19

 

Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Towarzystwa odbywa się co dwa lata, Sprawozdawczo-Wyborczy co cztery lata.

 

§ 20

 

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwoływany jest przez Zarząd Główny, który o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu zawiadamia delegatów najpóźniej na 30 dni przed ustalonym terminem.

 

§ 21

 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej podjęte zwykłą większością głosów przy pełnym składzie Komisji,
 3. na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

 

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa powinien być zwołany w terminie 60 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których został zwołany .

 

§ 22

 

1. Do kompetencji Walnego Zjazdu delegatów Towarzystwa należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór prezesa i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego – w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu,
 5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 6. zatwierdzanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zjazdu i dotyczących działalności Towarzystwa,
 11. Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie.

 

2. Kompetencje wymienione w pkt. 2, 3, i 4 należą wyłącznie do Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego.

 

§ 23

 

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.

 

§ 24

 

1. W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez Walne Zebranie Członków Oddziału według klucza wyborczego uchwalonego przez Prezydium Zarządu Głównego
 2. z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych określonych w § 17 ust. 1 pkt. 2-4 i prezesi Oddziałów, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

 

2. Ilość delegatów biorących udział w Walnym Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z danego Oddziału określa każdorazowo Prezydium Zarządu Głównego wg przyjętego przez siebie klucza wyborczego. Mandat delegata na Zwyczaj-ny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa utrzymuje swą ważność do najbliż-szego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.

 

Zarząd Główny

§ 25

 

1. Zarząd Główny składa się z prezesa oraz maksymalnie 14 członków, w tym:- dwóch wiceprezesów,- sekretarza generalnego i jego zastępcy,- skarbnika i jego zastępcy,- redaktora naczelnego wydawnictw i jego zastępcy.

2. Zarząd Główny powołuje ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego. Skład Prezydium i podział funkcji w Zarządzie Głównym (za wyjątkiem Prezesa) może być zmieniany przez Zarząd Główny w toku jego kadencji.

3. Prezydium Zarządu Głównego składa się z:

 •  prezesa,
 •  sekretarza generalnego,
 •  skarbnika,
 •  redaktora naczelnego wydawnictw.

 

4. Członkostwa w Zarządzie Głównym nie można łączyć z funkcją w Głównej Komisji Rewizyjnej ani w Sądzie Koleżeńskim.

 

§ 26

 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa,
 3.  powoływanie zgodnie z § 38 pkt.1-4 Statutu i rozwiązywanie w przypadku braku realizacji celów statutowych Oddziałów Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności,
 4. zawieszanie lub odwoływanie Zarządów Oddziałów lub jego członków w przypadku naruszenia Statutu lub nie realizowania uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego Oddziału,
 5. zawieszanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał Zarządu Oddziału w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych,
 6. powoływanie komisji specjalistycznych i zespołów roboczych,
 7. przyznawanie wyróżnień, nagród rzeczowych i pieniężnych osobom, które położą zasługi dla popularyzacji numizmatyki zgodnie z uchwalonym regulaminem,
 8. powoływanie i odwoływanie członków Prezydium z wyłączeniem prezesa,
 9. w przypadku ustąpienia w toku kadencji prezesa Zarządu Głównego, wybór z grona członków Zarządu Głównego pełniącego obowiązki prezesa do czasu nowego wyboru przez najbliższy Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
 10. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz zawieszanie uchwał Prezydium niezgodnych ze Statutem oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa oraz kontrola jego wykonania,
 11. uchwalanie planu finansowego i jego wykonanie oraz zatwierdzanie bilansów rocznych,
 12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 13. zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów Towarzystwa,
 14. opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności,
 15. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Oddziału o wykluczeniu z szeregów Towarzystwa,
 16. powoływanie ekspertów w dziedzinie numizmatyki,
 17. podejmowanie uchwał w sprawach, których realizację zaleci Zarządowi Głównemu Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.
 18. organizowanie w miarę potrzeb między Walnymi Zjazdami Delegatów Towarzystwa narad Prezesów Oddziałów lub Prezesów Oddziałów i Kół,
 19. podejmowanie uchwał w zakresie przekształcenia Oddziału w Koło Towarzystwa w wypadku, gdy ilość członków Oddziału przez co najmniej 2 lata nie przekracza 20 i przyporządkowanie tak powstałego Koła do odpowiedniego Oddziału.

 

2. W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwo reprezentują, z zastrzeżeniem § 56, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca, bądź inny członek Prezydium upoważniony do tego przez Zarząd Główny.

 

§ 27

 

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa oraz sekretarza generalnego lub ich zastępców.

2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 28

 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Głównego należy zawiadomić członków co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

 

§ 29

 

Zarząd Główny ma prawo dokooptować na wakujące miejsca nowych członków w liczbie nie większej jak 1/3 osób pochodzących z wyboru.

 

§ 30

 

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego w zakresie:

 1. § 26 ust. 1 pkt. 1-7 oraz regulaminu czynności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny,
 2. przyjmowania w poczet członków Towarzystwa obywateli państw obcych oraz członków wspierających,

 

2. Podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego uchwały wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. Brak zatwierdzenia powoduje ich nieważność.

 

§ 31

 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

Główna Komisja Rewizyjna

§ 32

 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego lub sekretarza.Do wykonywania czynności Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność 2 członków lub przewodniczącego.

3. W razie zdekompletowania się członków Głównej Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować na wakujące miejsce nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch.

 

§ 33

 

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości i rzetelności oraz sporządzenie z przeprowadzonej kontroli protokółu,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądaniem wyjaśnień,
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych w Oddziałach oraz uchylanie niesłusznych lub sprzecznych ze Statutem ich wniosków pokontrolnych.

 

2. Szczegółowy tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

 

§ 34

 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

 

Sąd Koleżeński

 

§ 35

 

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2. W razie zdekompletowania się Sądu Koleżeńskiego w toku jego kadencji, Sąd Koleżeński może dokooptować na ich miejsce nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch.

 

§ 36

 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. orzekanie w sprawach wniesionych przeciwko członkom o działalność na szkodę Towarzystwa lub naruszenie etyki numizmatyka,
 2. rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa w sprawach dotyczących Towarzystwa.

 

§ 37

 

1. Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wymierza jedną z następujących kar:

 1. naganę,
 2. zakaz sprawowania funkcji we władzach PTN na okres do lat czterech lub na okres kończący kadencję,
 3. zawieszenie w prawach członka na okres do lat czterech,
 4. wykluczenia z szeregu członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

2. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego, a także uprawnienia i obowiązki stron, postępowanie odwoławcze określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd delegatów Towarzystwa.

 

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 38

 

1. Terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Oddział, podlegający bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

2. Oddziały Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego i mogą posiadać osobowość prawną.

3. Do powołania Oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 30 członków zamieszkałych na terenie działania przyszłego oddziału, którzy wcześniej co najmniej przez rok zorganizowani byli w kole Towarzystwa w siedzibie mającego powstać Oddziału i wykazali się realizacją statutowych celów Towarzystwa.

4. Teren działania Oddziału określa w uchwale powołującej Zarząd Główny.

5. Oddział może powoływać na terenie swojego działania poza siedzibą Koła Towarzystwa na zasadach określonych w Rozdziale VI Statutu.

6. Oddział może powołać na swoim terenie młodzieżowe koła miłośników numizmatyki, nad którymi sprawuje patronat w sposób uchwalony przez Zarząd Oddziału. O powołaniu takiego koła Zarząd Oddziału powiadamia niezwłocznie Zarząd Główny.

7. Dla ważności oświadczeń, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału wymagane są dwa podpisy członków Oddziału, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

 

§ 39

 

1. Władzami Oddziału są:

 1. Walne zebranie członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja władz Oddziału wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.

3. Członkowie władz Oddziału pełnią swe funkcje społecznie.

4. Władze Oddziału wymienione w pkt. 2-3 kontynuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wyboru.

 

§ 40

 

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą w Oddziale i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 41

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Oddziału co roku, sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania – Zarząd Oddziału zawiadamia członków oraz Zarząd Główny co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.

4. O uchwałach podjętych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału powiadamia pisemnie Zarząd Główny w terminie 14 dni od chwili ich podjęcia.

5. Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 21.

 

§ 42

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działania na swoim terenie zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,
 2. przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. uchwalanie ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 5. wybór prezesa oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania,
 6. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i członków Oddziału.

 

2. Uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie Członków Oddziału w odniesieniu do § 10 Statutu ust.4, 5 i 10 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

3. Kompetencje wymienione w pkt. 2-6 należą wyłącznie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego.

 

§ 43

 

1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4-9 członków.

2. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, wybierając ze swego grona członków funkcyjnych: wiceprezesa oraz sekretarza i skarbnika, a także w zależności od potrzeb ich zastępców. Członkowie funkcyjni mogą być zmieniani przez Zarząd Oddziału w toku jego kadencji.

3. W razie zdekompletowania się Zarządu Oddziału w toku kadencji, Zarząd Oddziału może dokooptować na ich miejsce, nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 osób pochodzących z wyboru.

4. W przypadku ustąpienia w toku kadencji Prezesa Oddziału, przepis § 26 ust. 1 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

 

§ 44

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na swoim terenie i działanie w jego imieniu oraz kierowanie jego działalnością zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,
 2. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Oddziału,3) powoływanie zgodnie z § 47 pkt 1-2 Statutu i nadzorowanie oraz rozwiązywanie w przypadku braku realizacji celów statutowych Kół Towarzystwa,
 3. zawieszanie lub odwoływanie Zarządu Koła lub jego członków w przypadku naruszenia Statutu lub nie realizowania uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego
 4. zawieszanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwał Zarządu Koła w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa,
 5. powoływanie sekcji problemowych, które działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny,
 6. administrowanie majątkiem Towarzystwa pozostającym w użytkowaniu Oddziału w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny,
 7. terminowe składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu, przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących zagadnień naukowych, oświatowych i organizacyjnych,
 8. zwoływanie zebrań organizacyjnych i naukowych Oddziału, współdziałanie z miejscowymi konserwatorami, muzeami i innymi instytucjami.

 

§ 45

 

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.W posiedzeniach Zarządu Oddziału biorą udział prezesi Kół powołanych przez Oddział z głosem doradczym o ile nie są członkami Zarządu Oddziału – lub upoważniony przez prezesa Koła członek Zarządu Koła.

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub sekretarza.W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

3. O uchwałach Zarządu Oddziału w zakresie § 44 ust.3-8 Zarząd Oddziału powiadamia pisemnie Zarząd Główny w terminie 14 dni od ich podjęcia.

 

§ 46

 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 osób, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału odnoszą się postanowienia § 33 – stosownie do zakresu jej działania z wyłączeniem pkt.3, oraz postanowienia § 34 Statutu.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału w zakresie swej działalności podlega Głównej Komisji Rewizyjnej i obowiązana jest realizować jej wnioski i uchwały.

 

Rozdział VI

Koła Towarzystwa

§ 47

 

1. Koła Towarzystwa powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, poza jego siedzibą lub przy zakładach pracy i instytucjach.

2. Do powołania Koła wymagana jest co najmniej liczba 10 członków, zamieszkałych na danym terenie.

3. Koło Towarzystwa działa na zasadach określonych regulaminem działalności Kół, uchwalonym przez Zarząd Główny i podlega bezpośrednio Zarządowi Oddziału.

 

§ 48

 

1. Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła,
 2. Zarząd Koła.

 

2. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.

 

§ 49

 

Najwyższą władzą w Kole jest Walne Zebranie Członków Koła.

 

§ 50

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. uchwalanie kierunków działania na swoim terenie zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z całokształtu działalności Zarządu Koła,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. określanie lub ustalanie ilości członków Zarządu,5) wybór prezesa i członków Zarządu Koła.

 

2. Kompetencje wymienione w pkt. 2-5 należą wyłącznie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego.

 

§ 51

 

1. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła zwoływane jest corocznie, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata przez Zarząd Koła, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

2. W Walnym Zebraniu Członków Koła z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie Koła, z głosem doradczym – zaproszeni goście.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.

4. O uchwałach podjętych przez walne zebranie Członków Koła, Zarząd Koła powiadamia pisemnie Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od chwili ich podjęcia.

 

§ 52

 

1. Zarząd Koła składa się z prezesa oraz 2-6 członków.

2. Do ukonstytuowania się Zarządu Koła stosuje się odpowiednio § 43 ust.2-3 Statutu.

3. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Towarzystwa na swoim terenie.

4. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. W przypadku ustąpienia w toku kadencji prezesa Koła, przepis § 26 ust. 1 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VII

Fundusze, majątek, gospodarka.

§ 53

 

1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.

2. Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 

§ 54

 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

§ 55

 

Towarzystwo może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 56

 

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa Zarządu Głównego lub jego zastępców oraz skarbnika lub jego zastępcy.

2. Wszelkie dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz – z wyjątkiem określonych w ust.1, podpisują prezes Zarządu Głównego lub jego zastępcy oraz sekretarz generalny lub jego zastępca.

 

Rozdział VIII

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 57

 

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 58

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

X